Day 5 of 14: KUDOT A Kinaray-a Love Poetry Project

“Ning, daw kudot lang r’a,”
Sugid ni Inday Daisy
Samtang nagapangape
Kami sa Madge.
Dayon mahinay na
Nga ginkudot ang panit
Sa butkun ko.

Dayon ginhikap-hikap
Ko man ang ginkudtan
Nga daw ginkadtan
Kang lasga. “Aguy,
Sakit gid tana e,”
Hambal ko kay
Inday Daisy.

Sakitan takun ka kudot
Ilabi run gid kon magduut
Sa manipis nga parti
Kang panit, nga daw
Ginatuslok kang ma-
Tarum nga dagum
Ukon siit kang bogambilya.

Ay aguy, indi run gid
Takun magpakudot
Hay pamatyagan ko
May masagalwak nga
Dugo paggwa sa akun
Panit. Nga daan kato
Pag-imaway namun ni

John agud magbakal
Sa Waffle Time
Naghani tana kanakun,
“Sha, pakudta ako bala”
Abi ko gani hambal na
“Pakadta ako bala”
Nagparamungul man ako ba.

“Hinayun mo lang ha?”
Paandam ko kana samtang
Gindawu na ang waffle
Nga tunga gid lang ang bilin.
Gin-ubos ko gid lang kaun
Hay man kanugon kag ka-
Huruya kay John.

Daw may nagkunup nga ramig
Sa bilog ko nga kalawasan
Kang mahinay nga ginkudot
Ako ni John…
Sa uyahun, sa talinga,
Sa irong, sa abaga,
Kag kalab-ot sa utong.

Nagkururudug akun tuhod
Nga daw nakalab-ok
Ka lima ka baso nga kape.
Lain ang kudot ni John
Sa kudot kang iban.
May kahapdi nga daw
Hiwa kang balisong

Kag may kakalam nga
Nagalatay sa akun busong.
Indi ko run maisip
Kon kapira na ako
Ginkudot, kag indi
Ko man maisip kon
Andut ang kudot

Mahapdi. Manamit.
Sa pagtuslok kag
Pagbuhi kang anang
Mga tudlo sa akun panit
Daw sangka pagsaot
Sa ganhaan kang langit
Himaya tapos kang

Kasakit. “Ayos man
Ang kudot ko Sha?”
Pamangkot ni John
Samtang ginapahidan na
Ang akun bibig nga may
Bilin nga ketsup halin
Sa palaman kang waffle.

Wara ako kasabat
Tubtub nagbulagay kami
Ako pa-Timawa
Tana pa-Mabini.
Kag amo run to
Ang urihi na nga kudot
Kanakun.

“Ti, Ning, di bala daw kudot lang?”
Pamangkot liwat ni Inday
Daisy nga nagpamarasmas
Kanakun sa pihak kang
Akun nga pagkaurungan.
Naglab-ok ako kang kape
Ugaring nagbahaw run.

Kag liwat ko nga ginhikap
Ang panit nga anang gin-
Kudtan. Dayon ginkudot
Ko liwat. Darwa, tatlo,
Apat, lima ka beses…
Tubtub wara run gid
Ako ti may mabatyagan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s