Day 9 of 14: (Something recycled) Adlaw kang Kasing-kasing sa Bag-ong Tuig ka mga Intsik A Kinaray-a Love Poetry Project

Ipaagi ko gid lang sa feng shui
ang Valentine kandyang Kung hei Fat Choi
bisan bukut takun ti Tsinoy.

Malas man ukon swerte,
Ti, masabat rian kang kristal
ukon diamante. Indi lang malipat
magbutang sa estante kang bulawan
nga kuti nga wara’t untat ang pagpamaypay.

Basi pa lang bay sa imo pag-agi
Makasulud kaw run gid kag mabuksan
dyang kasing-kasing
Indi lang pagpangduha-duha
basi ang kuti mapatigbaylo
sa tigre. Kag masapwan run gid
sa imo nga pagpang-indi.

Sa pagsug-alaw kadyang Chinese New Year
maduagun man ayhan ang gugma
patas kang fireworks? Ang daghub ayhan
kang akun tagipusuon matunog pa sa tambol?
Basi mas bigaun pa sa imong handurawan
ang pagsaot kang dragon nga gapangganyat
sa akun paino-ino. Nagalapos ang daba-daba
kang anang pagginhawa.

Ti, sa pihak kang imong pagpati
Piliun mo pa ayhan nga haladan ta ‘kaw
kang mga rosas kag tsokolate?
Hay, bisan ano ko ka pirit
Indi ko man gihapon maman-an
Kon paano higugmaun
ang patas mo nga Instik.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s