Day 14 of 14: Sophia A Kinaray-a Love Project

Sa tapos
Naton yukuun
Ang kapay
Kag mga punda
Mantsahan
Ang kama
Kang dagta
Ka atun haruk
Kag mga luha
Sa pagbukot
Kang gabii
Ka atun pag-
Lambiday
Kag haksanay
Pagdihon
Kang amba
Sa atun ingus
Kag ugayong
Kag pagtultol
Kang dalan
Paagi sa apuhap
Kang atun
Mga palad
Nga nagakurit
Halin sa dahi
Paagto sa dapa-dapa
Agud taksun
Ang kainit
Kang atun pag-
Higugmaanay
Sa pagbutwa
Kang adlaw.
Ginhimutaran ko
Ang imong
Kahublas
Ginharkan
Ang imong
Bibig, ang imong
Pus-on
Kag sa akun
Pagtaliwan
Ang imong
Kaanyag
Padayon nga
Magpabilin
Sa akun
Handurawan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s