Nagasalidhay nga Dumuluong

Nagasalidhay nga Dumuluong
 
NAGASALIDHAY nga dumuluong! Likom sa imong igtalupangud ang akun pagkalangkag nga lantawun ikaw,
Basi ikaw ang akun ginasagap ukon tana ang akun ginapangita, (nga nagatuhaw sa akun pagpanamguhanun)
Sa sangka duog, pat-ud ko nga nagkabuhi ako nga malipayon imaw kanimo,
Ang tanan nga dya akun ginahanduraw samtang nagakuyampad kita, tayuyon,malulo,putli,hanggud,
Naghamtung ikaw imaw kanakun, bilang lalaki ukon babayi,
Nagkaun kag naghuliday kita nga darwa, ang imong lawas indi mo lamang ginapanag-iyahan subong nga ang akun lawas indi man,
Ginapalipay ako kang imong mga mata,nawong,kaundan,samtang nagaagi kita,gindara mo ang akun bungut,dughan,alima, sa baylo,
Indi takun maghambal kanimo, dumdumun ‘ta ikaw kon magpungko ako nga nagaisaranhun ukon magbugtaw sa gabii,
nagaisaranhun man ako nga maghulat, wara takun it pagduha-duha nga makita ta ikaw liwan

Tinguhaun ko nga indi ikaw madura. 

(a Kinaray-a translation of To a Stranger by Walt Whitman)

To A Stranger

by Walt Whitman (1819-1892)

PASSING stranger! you do not know how longingly I look upon you,
You must be he I was seeking, or she I was seeking, (it comes to me as of a dream,)
I have somewhere surely lived a life of joy with you,
All is recall’d as we flit by each other, fluid, affectionate, chaste, matured,
You grew up with me, were a boy with me or a girl with me,
I ate with you and slept with you, your body has become not yours only nor left my body mine only,
You give me the pleasure of your eyes, face, flesh, as we pass, you take of my beard, breast, hands, in return,
I am not to speak to you, I am to think of you when I sit alone or wake at night alone,
I am to wait, I do not doubt I am to meet you again,
I am to see to it that I do not lose you. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s