Pagdungka

Ginaabi-abi ko ang kalinung
Kadya nga gabii, samtang
Ang lin-ay kang akun bina-
Laybay nagapanakayun
Sa lawud, nagapanglugayawun
Agud ihalad kanakun ang mga
Talinhaga nga nagpalagyo
Sa tunga kang akun pagpanam-
Guhanun ka mga manggad,
Kang mga pagpabugal,
Kang mga kalipayan
Kang mga gugma,
Nga indi sarang matabo.
Sa luyo kang kalinung
Ginahulat ko ang katan-
Hagaan nga magsalidhay
Nga ang anang mga haruk
Ang anang mga apuhap
Pag-amoma magtugro
Kang kainit sa tunga
Kang pagparanupsup ka
Hangin sa akun panit.
Ginahulat ko ang anang limug
Agud magpahagan-hagan
Sa kasubu kang mga tinaga
Nga akun ginadihon.
Ay, makaharawat-hawat
Ang pagdungka kang lin-ay
Nga mag-iwag sa mga tinaga
Kag talinhaga kang binalaybay
Nga akun ipasidungog kanimo.
Nagakalangkag ang kasingkasing
Nga nagadaghub tungud
Sa pagkahidlaw kanimo.
Nagadagun-dagun ko
Nga sug-alawun ang pag-
Dungka kang anang biday
Sa malapad nga daray-ahan.
Kag magbantay-aligmat
Sa pagtunog kang budyong
Nga magapatimaan sa pag-
Dungka kang akun nga lin-ay.
Rugya sa may daray-ahan
Rugya sa nagakamingaw ko
Nga kasingkasing matubo
Ang paglaum kang pagtubo
Liwat nga magdungka
Ang pagpalangga sa pagbalay
Kang pagsulat kang binalaybay
Nga sa tunga kang kalinung
Akun igahalad kanimo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s