Tatlo Ka Semana Halin Kadya

Kon andut ginakahangaw-an ko ang tion
Tatlo ka semana umpisa kadya nga bulan

Ang mabatian ko liwat ang pagbirinangkulas
Ka mga maleta kag pagrinilagbung kang mga

Aparador nga wara’t untat nagapadumdum
Kang mga pagbiya kag mga harandurawun.

Kang sarang tuig, mga ambahanun ni Groban
Ang naglisngad-lisngad sa palibot kang dorm

Sa patas nga kuwarto nga liwat mahawanan.
Ugaring kadya tana, may kamalamalahan

Ang kalinung nga nagaluntad sa mga pader
Nga nagabulag kang mga pagparapamatyag

Kang mga limug kang imo nga pagtaliwan,
Kang mga paghinulsol kag pamangkutanun

Nga kon raad may sangka kahigayunan nga sa
Atun pag-isaranhun sarang ko masugid kanimo

Nga sa imong kuwarto may nadihon kato nga
Mga pag-abyanay, kag daad mahambal ko man

Kanimo, nga masubu gali ang pagbiya sa tunga
Kang kalinung, kang mga yuhum nga atun gina-

Ginabaylo kon kita magsug-alaway sa hagdanan

Ukon magtupad sa purungkuan kag wara it
Bugnuhanay. Wara gid ako ti may mahawidan

Bisan sara nga handurawan, bisan pa ambahanun
Nga akun mabatian tatlo ka semana halin kadya.

Sa linung kang pasilyo ko ikaw madumduman.

 

Advertisements

One thought on “Tatlo Ka Semana Halin Kadya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s