Tigadlum Ikaw

Tigadlum ikaw
Nga akun ginapangita
Sa tunga kang kasanag
Sa pahug kang kadulum
Hay rugya sa maramig
Kag malinung nga kwarto
Kang dormitoryo
Ginaparapamatyagan ko
Ang imong pagtuhaw
Halin sa apa nga pader
Agud sa imong landong
Nga magakunup kanakun
Mabatyagan ang palaoy-
Laoy kang ambahanun
Nga mabatian sa pitik
Kang akun tagipusuon.
Hay rugya sa kwarto
Ako nagasaranhun
Ugaring indi ako
Nagaisahanun,
Hay rugyan ikaw
Bisan pa ginatung-an
Kita nga darwa kang
Masuud nga kalinung
Nga wara nagakatublag
Sa mga pagsulay
Kang pagpanglahay
Ka mga ayam kag
Paghagung kang sarakyan
Sa mga dalanun.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s