Damguhanun sa Kaagahun

Ginatinguhaan ko nga ipinta
Pagkit sa akun paino-ino
Ang punta kang imong irong
Nga nagatandug sa akun dahi
Kon imo ako ginaharkan;
Sa mata, sa talinga,
Sa bibig, sa liug, sa dughan
Nga daw sangka pag-asoy
Sa hagunus kang suba
Nga nagailig sa nagasanga-
Sanga nga paraagtunan.
Ang imong mga palad
Nga nagaapuhap sa akun likod
Ang kainit nga daw kadena
Nga nagasabud sa kasing-
Kasing nga may kapagrus
Kang linibo nga mga diwata
Nga nabukot sa may Tarangban.
Luyag ko nga malumus
Sa turuk mo nga nagalugdang
Kang biday nga gapanglugayawun
Sa ilahas nga kadagatan.
Ang imong ginhawa nga akun
Mabatian sa pagbugtaw sa aga
Daw balud nga nagaparumbaanay
Lab-ot sa akun dapa-dapa
Sa malapad nga daray-ahan.
Ang imong laragway sa kaagahun
Nga una ko makita sa pagmata
Ang imong pagliskad, ang imong
Mahinay nga pag-ugayong
Daw ambahanun sa akun talinga.
Imawan ta ikaw sa pagpirung
Idihon ang pinasahi nga kalibutan
Mahulid liwat ako kanimo
Sa tunga kang imong katurugon
Kag sa atun paghaksanay
Sa dyang malum-uk nga kama
Mahimo natun nga matuga
Ang damguhanun sa kaagahun.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s